Privacyverklaring PoArtryBook jij & ik

 

PoArtryBook jij & ik, gevestigd aan Ankrot 19,
7523 LH Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.poartrybookjijenik.nl

Ankrot 19

7523 LH Enschede

+31647412142

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PoArtryBook jij & ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam; Geslacht; Adres; Telefoonnummer; E-mailadres; Locatiegegevens; IP-adres; Bankrekeningnummer; Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; PoArtryBook verwerkt ook eventuele persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn zoals bijv. gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via poartrybook@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

PoArtryBook jij & ik verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

Het registreren, afhandelen en versturen of afleveren van je bestelling; afhandelen van je betaling (administratie); pakbon/facturatie indien van toepassing; doorgeven van adresgegevens aan ons post & koeriersbedrijf in Enschede uitsluitend t.b.v. verzending van je bestelling; contact (bellen/mailen) indien nodig om de bestelling uit te kunnen voeren; informeren over wijzigingen van onze producten of ander nieuws. (d.m.v. mail/nieuwsbrief)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PoArtryBook jij & ik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PoArtryBook jij & ik) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren je persoonsgegevens?

We bewaren je (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor onze administratie, zoals wettelijk verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen geen persoonsgegevens aan derden, delen alleen de gegevens met derden indien noodzakelijk t.b.v. je bestelling (zoals bijvoorbeeld post & koeriersbedrijf) Met bedrijven waarmee we samenwerken en die je gegevens verwerken/bewerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. PoArtryBook jij & ik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PoArtryBook jij & ik gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PoArtryBook jij & ik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar poartrybook@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

PoArtryBook jij & ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

PoArtryBook jij & ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via poartrybook@gmail.com

 

 

Enschede, PoArtrybook mei 2018